Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:10:46 Thứ hai, ngày 25/09/2017

UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 là căn cứ để Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; kiểm tra, đánh giá, công nhận các xã đạt tiêu chí nông thôn mới; phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm 19 tiêu chí, chia thành 05 nhóm chính gồm: quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hóa - xã hội - môi trường; hệ thống chính trị.

Bộ tiêu chí chia ra chỉ tiêu chung của tỉnh và chỉ tiêu theo từng vùng; chỉ tiêu theo từng vùng chia ra làm 02 vùng là các xã 135 và các xã còn lại.

Danh sách các xã 135 được quy định tại quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; tại quyết định này tỉnh Hà Giang có 141 thuộc diện xã 135.

 

Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang ngày 13/4/2017.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý của nhà nước và hướng dẫn của Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trong tháng 4/2017; giao Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp hướng dẫn của các sở, ngành liên quan để ban hành thành tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, hoàn thành trong tháng 6/2017.

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh  có trách nhiệm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo đúng quy định.

 

Nguyễn Hằng – VPĐP NTM tỉnh

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò