Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:44:13 Thứ ba, ngày 19/09/2017

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CTMTQG TỈNH HÀ GIANG

I.      Cơ cấu tổ chức

 1.    Trưởng ban chỉ đạo: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;              Điện thoại:

2.     Phó Trưởng ban chỉ đạo: Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Nông, lâm nghiệp.

Địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;         Điện thoại: 0913271320

3.     Phó Trưởng ban chỉ đạo: Đồng chí Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Khoa giáo - Văn xã.

Địa chỉ Email: tdquy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;                Điện thoại:

4. Các Uỷ viên thường trực BCĐ và các uỷ viên BCĐ;

II. Chức năng của BCĐ

BCĐ cóc hức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định.

III.  Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1.  Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, hoặc trình Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách có liên quan và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM và mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

3. Điều phối hoạt động của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đon đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh theo quy định; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương.

7. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

Tải bộ văn bản kiện toàn.

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò