Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:36:54 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Hiệu quả của Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn

Nhằm góp phần thiết lập cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư đặc thù giúp các xã nghèo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tổ chức lại sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngày10/6/2014, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hànhQuyết định số 1133 phê duyệt Đề án “thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 – 2016”.

Đề án được thực hiện trên địa bàn 21 xã, thị trấn; gồm 10 xã, thị trấn là các xã nghèo đặc biệt khó khăn, biên giớivà 11điểm xây dựng nông thôn mới. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Đề án đã đạt được một số kết quả chính như:

Về thực hiện các tiêu chí XDNTM: có 6 xã đã đạt chuẩn; 5 xã đạt 13-16 tiêu chí; 7 xã đạt 8-9 tiêu chí; 2 xã đạt 5 tiêu chí, còn 1 xã đạt 4 tiêu chí.

Về phát triển kinh tế, đãthành lập được 31 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, với các ngành nghề như cung cấp các dịch vụ phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, thủy nông...Các HTX hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại địa phương. Đã thành lập 103 tổ chỉ đạo sản xuất, tổ hợp tác, nhóm sở thích gắn với tổ chức sản xuất; 24 Câu lạc bộ Liên thế hệ. Quỹ phát triển thôn được thành lập tại 149/191 thôn đã giải ngân cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.

Công tác bố trí dân cư, định canh định cư: đã tiến hành di chuyển, bố trí được 257 hộ dân cư sống trong vùng nguy hiểm, sống rải rác trên sườn núi caođến nơi ở mới an toàn và quy tụ được các hộ định cư ổn định gắn với bảo vệ đường biên mốc giới và phát triển kinh tế biên mậu.

 

Toàn cảnh trung tâm xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh là 01 trong 21 xã triển khai Đề án 1133

Đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phù hợp với đặc thù của xã: đã huy động được trên 270 tỷ đồng từ các nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh, huyện, vốn lồng ghép 30a, 135…để đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 342 công trình. Trong đó gồm các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn; xây mới và sửa chữa  nhà làm việc UBND xã; nhà văn hóa xã; nhà văn hóa thôn; nhà lớp học; chợ; các công trình cống, rãnh thoát nước, công trình thủy lợi và kênh mương.

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh được duy trì và nâng cao chất lượng; Sửa chữa và chỉnh trang được 50 nhà văn hóa thôn gắn với xây dựng thiết chế văn hóa thôn bản, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao tại thôn bản. Tại 21 xã thực hiện Đề án có 117/191 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn làng văn hóa (chiếm 61%); 10.195/14.059 hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” (chiếm 73%). Từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở nông thôn, tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nếp số văn hóa khu dân cư, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể...

Đã củng cố, xây dựng cơ sở vật chất trường học; đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia; nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện thu hút học sinh theo học các cấp. Tuyên truyền vận động người dân đưa con em trong độ tuổi đến trường, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh đến lớp, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học; thường xuyên đào tạo, tập huấn buồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên chuẩn hoá về chuyên môn, xây mới và nâng cấp sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đám ứng nhu cầu dạy và học.

Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia y tế, thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì, việc cấp phát thuốc, chế độ BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện đúng theo quy định, đội ngũ y tế thôn bản luôn được kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao năng lực. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị luôn được đầu tư mua sắm nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Có 19/21 xã đã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

Về Quốc phòng - An ninh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh trong cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc được củng cố và tăng cường một bước; an ninh, trật tự nông thôn được giữ vững, lực lượng công an, dân phòng của xã hoạt động có hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Các , thị trấnđã tuyên truyền, vận động và hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm; hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ; thực hiện các cuộc diễn tập chiến đấu trị an; phối hợp với các đồn Biên phòng làm tốt công tác tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Công an các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn buôn bán phụ nữ và các vụ việc khác.

Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng, công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn bản được chú trọng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng tiêu chí về chức danh, vị trí việc làm cụ thể hơn. Các xã đã tổ chức cho cán bộ, công chức cấp xã đi học, dần hoàn thiện trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Đề án được 322.626 triệu đồng đạt 60,49% so với Kế hoạch. Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai Đề án còn gặp phải một số khó khăn như: nguồn kinh phí còn hạn chế, việc lồng ghép các nguồn vốn thực hiện đề án còn gặp khó khăn.

Đề án đã mang lại một số hiệu quả thiết thực như: Hiệu quả về kinh tế, nguồn vốn từ quỹ phát triển thôn đã tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn được dễ dàng để đầu tư sản xuất; Hiệu quả về xã hội, với các nguồn vốn lồng ghép đầu tư, Đề án đã hỗ trợ các xã khó khăn giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở...

Có thể khẳng định rằng, Đề án “thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 – 2016”,là một chủ trương đúng đắn. Thông qua việc thực hiện đề án, đã rút ra được những bài học quan trọng trong công tác chỉ đạo, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế của các cơ chế, chính sách liên quan đến giảm nghèo bền vững trên địa bàn được kịp thời. Sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở chính trị vững mạnh gắn với phát triển kinh tế xã hội bền vững.

 

Nguyễn Hằng – VPĐP NTM tỉnh

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò