Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:23:09 Thứ năm, ngày 21/09/2017

BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG NÔNG THÔN MỚI CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

Huyện Đồng Văn

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0915636468

2. Ông Nguyễn Trung Ngọc

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0913376319

3. Ông Lương Đình Đoàn   

Phó phòng NN&PTNT, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0915616700

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Nguyễn Trung Ngọc

Phó CT UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 0913376319

2. Ông Lương Đình Đoàn  

Phó phòng NN&PTNT, kiêm Phó VP;

Điện thoại: 0915616700

3. Ông Nguyễn Trường Sơn

Chuyên viên;

Điện thoại: 0943312888

4. Ông Trần Đức Lượng      

Chuyên viên;

Điện thoại: 0982648266

 

Huyện Quản Bạ

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Nguyễn Hồng Hải

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0888768886

2. Ông Nguyễn Chí Thâm

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0912103838

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông  Hạng Dương Thành

Phó CT UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 

2. Ông Bùi Văn Học

Phó phòng NN&PTNT, kiêm Phó VP;

Điện thoại: 0914801202

3. Ông Nguyễn Thu Quỳnh

Chuyên viên;

Điện thoại: 0946568618

4. Ông   Lâm Thị Cúc

Chuyên viên;

Điện thoại:  0972035387

5. Đặng Ngọc Giang

Chuyên viên;

Điện thoại:  0977792814

 

Huyện Yên Minh

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Nguyễn Khánh Lâm

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0868025888

2. Ông Nguyễn Văn Khu

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0986037668

3. Ông Phạm Xuân Diệu

Phó BCĐ;

Điện thoại: 

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Phạm Xuân Diệu

Phó CT UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 

2. Ông Nguyễn Đình Duẩn

Trưởng phòng NN&PTNT, kiêm Phó VP;

Điện thoại:

3. Ông Phạm Mạnh Dũng

Chuyên viên;

Điện thoại: 0943646645

4. Ông Nguyễn Duy Khánh

Chuyên viên;

Điện thoại: 0974098299 

5. Nguyễn Trung Tuyến

Chuyên viên;

Điện thoại: 01643131111

6. Hoàng Trọng Thiên

Chuyên viên;

Điện thoại: 01696147990

 

Huyện Quang Bình

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Triệu Tài Phong

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0912479556

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0913271494

3. Ông Phùng Viết Vinh

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0915595719

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Phùng Viết Vinh

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0915595719

2. Ông 

Chuyên viên;

Điện thoại: 

3. Ông Hoàng Văn Hồng

Chuyên viên;

Điện thoại: 0974320294

4. Ông Đinh Văn Hoàng

Chuyên viên;

Điện thoại: 01684611045

 

Huyện Xín Mần

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Hoàng Gia Long  

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0967541155

2. Ông Hoàng Nhị Sơn

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0914661056

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Bùi Minh Hiệu

Phó CT UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 0916428430

2. Ông Nguyễn Khắc Mâu 

Phó phòng NN&PTNT, kiêm Phó VP;

Điện thoại: 0983167356

3. Ông Long Văn Cường  

Chuyên viên;

Điện thoại: 0916160066

4. Ông Hoàng Văn Thản

Chuyên viên;

Điện thoại: 01626991888

5. Ông Ly Văn Tiến

Chuyên viên;

Điện thoại: 

 

   

 

Huyện Hoàng Su Phì

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Hoàng Hải Lý

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0912606368

2. Ông Thèn Ngọc Minh

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0945566688

3. Ông Lý Chòi Nhàn

Trưởng phòng NN&PTNT, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 01684107999

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Triệu Sơn An

Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 0913218789

2. Ông Lý Chòi Nhàn

Trưởng phòng NN&PTNT, kiêm Phó CVP;

Điện thoại: 01684107999

3. Ông Trần Trung Sơn  

Chuyên viên;

Điện thoại: 0916694288

4. Ông Nguyễn Mạnh Linh

Chuyên viên;

Điện thoại: 0974463863

 

Huyện Mèo Vạc

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Hầu Minh Lợi

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0989285656

2. Ông Nguyễn Cao Cường

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 01233119998 

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Ma Quốc Trưởng

Phó CT UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 0912024726

2. Ông Vũ Đình Trọng

Phó Chánh văn phòng NTM;

Điện thoại: 0945016790  

3. Ông Lương Vĩnh Luân

Chuyên viên;

Điện thoại: 0976077811  

4. Ông Đinh Trọng Bằng

Chuyên viên;

Điện thoại: 0983631004  

5. Ông Lục Văn Phương  

Chuyên viên;

Điện thoại: 01687147800  Huyện Vị Xuyên

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Vi Hữu Cầu

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0949348999

2. Ông Lương Văn Đoàn 

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0913327219

3. Ông Lê Thanh Hải

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0912834438

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Lê Thanh Hải

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0912834438

2. Ông Nguyễn Ngọc Bài 

Phó phòng NN&PTNT, kiêm Phó VP;

Điện thoại: 0989859445

3. Ông Lê Xuân Tình

Chuyên viên;

Điện thoại: 0949278279

4. Ông Trần Văn Tuyên

Chuyên viên;

Điện thoại: 0988516222

5. Bà Nguyễn Thị Linh Hằng

Chuyên viên;

Điện thoại: 0986133091

 

Huyện Bắc Mê

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Nguyễn Văn Chung

Bí thư Huyện uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại:

2. Ông Triệu Trung Hiệp

Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại:

3. Ông Đặng Văn Thuỷ

Phó CT UBND huyện, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại:

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Đặng Văn Thuỷ

Phó CT UBND huyện, kiêm Chánh VP;

Điện thoại:

2. Ông Hoàng Mạnh Tiến

Phó phòng NN&PTNT, kiêm Phó VP;

Điện thoại:

3. Ông Bàn Hữu Thành

Chuyên viên;

Điện thoại:

4. Ông Trương Phúc Hoàng

Chuyên viên;

Điện thoại:

5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên;

Điện thoại:

 

Thành phố Hà Giang

I. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM

1. Ông Trần Mạnh Lợi

Bí thư Thành uỷ, kiêm Trưởng BCĐ;

Điện thoại: 0913271151

2. Bà Nguyễn Phương Lan

Chủ tịch UBND TP, kiêm Phó BCĐ;

Điện thoại: 0912006067

II. Văn phòng Nông thôn mới

1. Ông Nguyễn Minh Phú

Phó CT UBND TP, kiêm Chánh VP;

Điện thoại: 0912026674

2. Ông Lê Thái Hưng

Phó phòng Kinh tế, kiêm Phó VP;

Điện thoại: 0912300515

3. Bà Ngô Ngọc Quỳnh

Chuyên viên;

Điện thoại: 0914012091

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng

Chuyên viên;

Điện thoại: 0906149990

       

 

 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò