Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:40:20 Thứ hai, ngày 25/09/2017

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

A. Cơ cấu tổ chức

I. Giám Đốc Sở NN & PTNT kiêm Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đức Vinh

Email: ndvinhsnn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SĐT: 0913271374

II. Phó Chánh Văn phòng:

 • Ông Nguyễn Ngọc Sơn
  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  SĐT: 0913032473
 • Ông Nguyễn Đức Tính
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  SĐT: 0966696997

 III. Các phòng ban chức năng:

 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp: SĐT: 02193 867 668; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Phòng Kế hoạch: SĐT: 02193 863 111; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Chuyên viên: 
 • Ông Trần Nguyên Giáp, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , SĐT: 0976566678
 • Ông Lê Hải Sâm, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , SĐT: 0913094090
 1. Phòng Cơ sở: SĐT: 02193 868 166; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trưởng phòng: Bà Giàng Thị Máy, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , SĐT: 0974761701

B. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

I. Vị trí chức năng

1. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang là cơ quan ngang Sở, có chức năng tham mưu giúp ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban chỉ đạo tỉnh, các Bộ ngành trung ương có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh.

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và tương đương, UBND các huyện, thành phố trong công việc tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo tỉnh; chuẩn bị nội dung chương trình các cuộc họp, hội nghị và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Chủ trì tham mưu về công tác quy hoạch, kế hoạch thuộc nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

4. Chủ trì tổng hợp nhu cầu vốn và tham mưu phân khai chi tiết vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới theo phân cấp; đề xuất các giải pháp huy động và quản lý, điều động các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trình Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ trì đề xuất việc thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình dự án hỗ trợ các mục tiêu và các nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn nông thôn;

5. Chủ trì thẩm định chương trình đầu tư (nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư) các dự án đầu tư thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia thẩm định, thỏa thuận dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) đối với các dự án sử dụng ngân sách tỉnh (hoặc ngân sách trung ương) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và quy định của pháp luật;

6. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020; Tham gia công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

7. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh, kiến nghị những vấn đề mới phát sinh trong từng giai đoạn cụ thể theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh và trung ương;

8. Xây dựng kế hoạch kinh tế phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh và Ban Xây dựng nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định;

9. Chủ trì việc tổ chức xét đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo quy định; phối hợp với các ngành tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh;

10. Bảo quản hồ sơ, tài liệu, quản lý kinh phí, cơ sở cật chất, phương tiện trang thiết bị của Ban chỉ đạo tỉnh và Ban Xây dựng nông thôn mới;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh

BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: Số 1 Đội Cấn, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 863 126 Fax: 02193 868 288 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chánh văn phòng

Phó trưởng ban Biên tập: Nguyễn Đức Tính - Phó Chánh văn phòng

Thư ký Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên phòng Cơ sở

Quản trị viên: Đặng Tuấn Khanh -  Chuyên viên phòng Cơ sở

Tải bộ văn bản kiện toàn.

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò