Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:57:50 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 975 /UBND-NNTNMT
2013-04-16
Về việc triển khai Quyết định 667-QĐ/TU ngày 03/4/2013 của Tỉnh ủy về kiện toàn BCĐ Chương trình xây dựng NTM

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò