Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:41:39 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 1437/QĐ-UBND
Quyết định số 1437/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang
2015-08-05

Quyết định số 1437/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò