Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:43:16 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 4156/BNV-TH
V/v biên chế và chế độ, chính sách cho công chức chuyên trách của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
2015-09-11

V/v biên chế và chế độ, chính sách cho công chức chuyên trách của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp

Hướng dẫn
Văn bản điều hành Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò