Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:28:34 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 1996/QĐ-TTg
uyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp
2014-11-04

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp

Quyết định
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò