Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:08:28 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 4995-CV/TU
V/v phân công Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới phụ trách xã đăng ký đạt tiêu chí 2015
2015-03-24

V/v phân công Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới phụ trách xã đăng ký đạt tiêu chí 2015

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò