Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:34:06 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 3052/UBND-NNTNMT
V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
2014-09-15
Nguyễn Minh Tiến

V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò