Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:55:26 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 1363/QĐ-UBND
Quyết định mức hỗ trợ cho hộ nghèo tham gia ngày công làm công rình công cộng trong xây dựng noongthoon mới;
2013-07-12
Đàm văn Bông

Về mức thù lao cho hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động xây dựng các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020;

Quyết định
Nông thôn mới
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò