Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:49:12 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 115/BC-UBND
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới tỉnh Hà Giang
2013-11-10
Đ/c Sèn Chỉn Ly

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới tỉnh Hà Giang

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò